Thamshavnbanens Venner

...med en bred interesse for et smalt spor!

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Informasjon Om oss Vedtekter Thamshavnbanens Venner

Vedtekter Thamshavnbanens Venner

E-post Skriv ut PDF

 

§ 1 FORMÅL
Thamshavnbanens Venner er en upolitisk, ideell forening
og har som formål å bidra til bevaring og drift av materiell, bygninger og andre faste anlegg knyttet til Thamshavnbanen, herunder historieformidling og bekjentgjøring for å bidra til vekst i antall besøkende.

Thamshavnbanens Venner er en selvstendig juridisk person.

Thamshavnbanens Venner’s aktivitet baseres på et nært samarbeid med eierstiftelsen ORKLA Industrimuseum, og Museene i Sør-Trøndelag (MIST), som i tillegg til de museumsfaglige oppgaver, har det økonomiske og administrative ansvar for drift, vedlikehold og investeringer for Thamshavnbanen.
I tillegg kan Thamshavnbanens Venner av egne midler finansiere spesielle restaureringsprosjekter.
Samarbeidet formaliseres og reguleres av en egen
samarbeidsavtale som signeres av partene.

Thamshavnbanens Venner kan bidra med rekruttering og opplæring av personale på stasjoner og i tog.

Thamshavnbanens Venner søker samarbeid med beslektede foreninger og andre instanser hvor dette er naturlig.

§ 2 MEDLEMSSKAP
Medlemskap i Thamshavnbanens Venner er åpent for alle. Medlemskapet er gyldig først når kontingenten er betalt. Medlemskontingentens størrelse fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 16 år betaler halv kontingent. Medlemskontingenten forfaller til betaling 1.februar.  Medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingenten, kan bli strøket av medlemskartoteket.

§3 ÅRSMØTE
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet. Regnskapsåret følger kalenderåret. Avsluttet regnskap skal foreligge i revidert stand til det ordinære årsmøtet.

Årsmøtet foretar valg av revisor.

Årsmøtet velger styre.

Årsmøtet oppnevner en valgkomite bestående av 3 personer og velges med 2 års varighet. Valgkomiteen skal presentere sitt forslag på nytt styre innen 1. mars, og vedlegges innkallingen til årsmøtet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 30. mars. Innkallelsen skal skje med minst fjorten dagers varsel vedlagt årsberetning og regnskap.

Forslag til forandringer av foreningens vedtekter skal være styret i hende før 1. februar, og skal vedlegges innkallelsen sammen med styrets begrunnede standpunkt til forslagene. Vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de tilstedeværende. Øvrige saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars.

Adgang og stemmerett på til årsmøtet har alle medlemmer over 16 år som har betalt kontingent for inneværende år.

§ 4 STYRE
Styret i Thamshavnbanens Venner består av sju personer som er over 16 år, og som er medlemmer av foreningen. Medlemmene i styret velges for to år av Årsmøtet.

Hvert andre år velges leder, kasserer og to styremedlemmer. Det andre året velges nestleder, sekretær og ett styremedlem.

Lederen, eller den han bemyndiger, er styrets saksbehandler og representerer foreningen utad. Styret leder foreningens virksomhet.

Styret utnevner styremedlem og vara for styret i stiftelsen Orkla Industrimuseum.

Styremøte holdes etter sammenkallelse av lederen, eller når to styremedlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede på styremøtet. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Det føres åpen protokoll.

Styret vedtar budsjett for foreningens årlige virksomhet.

§ 5 FORVALTNING
Styret kan utnevne arbeidsgrupper/komiteer, utvalg og enkeltpersoner til å bistå med den daglige drift. Styret har ansvar for at det blir holdt medlemsmøter og andre tiltak som kan skape god kontakt og innsatsvilje innen foreningen.

Medlemmene skal holdes godt orientert om foreningens virksomhet. Foreningens medlemsblad er sentralt i denne sammenheng, og skal minimum utgis med 3 utgaver i året.

§ 6 REPRESENTASJON
Den daglige representasjon og ledelse forestås av lederen eller den han bemyndiger. Prokura innehas av lederen og nestlederen. Medlemmer forøvrig må ikke uoppfordret handle i eller benytte seg av foreningens navn.

Misbruk av foreningens tillit kan føre til utelukkelse fra tillitsverv etter styrevedtak.
Ved grov eller gjentatt forseelse kan styret med minst fire stemmer beslutte eksklusjon fra foreningen. Slikt styrevedtak kan ankes til årsmøtet, dog uten oppsettende virkning.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Etter styrevedtak eller innkommet krav fra minst 15 medlemmer skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Denne holdes senest 30 dager etter at lovlig krav er innkommet, og innkallelse med 14 dagers skriftlig varsel.

På et ekstraordinært årsmøte kan bare behandles de saker som er årsak til innkallelse og oppgitt i innkallingen.

Stemmerett har alle med gyldig medlemskap, dvs. innbetalt kontingent for inneværende år.

§ 8 SALG
Salg og avhendelse av enkeltgjenstander som tilhører foreningen kan, i mindre utstrekning, foretas av styret etter vedtak med 2/3 flertall.

§ 9 OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan kun foretas på ordinært årsmøte med tilslutning fra 2/3 av de tilstedeværende. Dette følges opp med innkalling til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Foreningens aktiva avhendes etter årsmøtets bestemmelse basert på det formål foreningen arbeider for, og samt i forståelse med stiftelsen Orkla Industrimuseum og MIST med tanke på fortsatt ivaretakelse av bevaringsverdige objekter og ICOM’s (International Council of Museums) etiske retningslinjer.

Vedtatt på årsmøte 25. mars 2017Sist oppdatert mandag 05. juni 2017 01:50  

Bli medlem!

Medlemsskap i Thamshavnbanens Venner koster kr 250,- pr år. Du vil motta medlemsbladet Metersporet med ca. 4 utgivelser i året.
E-postadresse:
Navn
Adresse & telefonnr:
For å forhindre spam så har vi et sikkerhetsspørsmål: Hvor mange øyne har en normal person?

FACEBOOK